رسالت دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

«به نام خدا»

 رسالت دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

   دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در چهارچوب سياست‌های کلان سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ، نقشه جامع علمی کشور، سند سلامت، سند تحول آموزش و توانمندی های مورد انتظار از پزشکان عمومی و راهبردهای اصلی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان فعاليت می‌کند. معاونت پزشکی دانشگاه برای ارتقای آموزش پزشکی،‌ مسؤولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به هدف های سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه کوشش می کند تا دانشجویانی تربیت نماید که درموقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند.در این راستا دانشکده پزشکی وظیفه ی تعلیم و تربیت دانش آموختگان توانمند و متعهد در رشته ی پزشکی جهت نظام سلامت کشور را بر عهده دارد. دانشکده پزشکی با تخصیص بهینه فضای فیزیکی مناسب موجود، امکانات و تجهیزات در دسترس به آموزش پزشکی زمینه ی مناسب آموزش پزشکی را فراهم کرده و با تدوین و برنامه های آموزشی استاندارد در جهت نیاز جامعه با روش های نوین آموزشی نیروی انسانی توانمند و ماهر  مبتنی بر صلاحیت و  پیامد محور تربیت می کند.

   رسالت دانشکده پزشکی؛ارتقاي سطح آموزش و يادگيري در دوره هاي آموزشي دانشكده پزشكي با هدف تربيت نيروي انساني توانمند براي ارايه بهترين كيفيت خدمات سلامت به آحاد جامعه است. حيطه های عملكرد: 1- توان مندسازي نيروي انساني،                   2- برنامه ريزي آموزشي واصلاح برنامه های آموزشی، 3- ارزشيابي آموزشي (اعضای هيئت علمی، دانشجو، برنامه)، 4-  پژوهش در آموزش  و 5 تلاش در جهت ارتقای دانش در چارچوب ماموریت های منطقه ای خود می باشد.

  رسالت ما تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز جامعه و نظام سلامت می باشد که از طریق فعالیت های برنامه ریزی،‌ هدایت و انجام پژوهش در آموزش، آموزش اعضای هیات علمی‌ و ارزشیابی مستمر این امر تحقق خواهد یافت. اين دانشكده تلاش مي­نمايد كه در محيطي علمي و پويا كه زمينه ساز ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين دانشجو، استاد و محيط است، تسهيلات لازم را براي مطالعه و تحقيق در شاخه­هاي مرتبط با رشته پزشكي جهت اساتيد و دانشجويان مستعد و كاركنان فراهم سازد تا آن ها ضمن فراگيري مهارت­ها، توانايي فعاليت در عرصه­هاي آموزشي، پژوهشي و درماني را در جامعه كسب نموده و فردي مسئوليت­پذير جهت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و مشاغل ارزنده و پر بازده مرتبط با رشته خود باشند. این دانشکده تلاش می نماید که همزمان با فراهم کردن امکانات آموزشی در محیطی علمی و پویا امکانات و تسهیلات لازم را برای مطالعه و تحقیق در زمینه های مرتبط با علوم سلامت و هم چنین آموزش رشته پزشکی جهت اساتید، فراگیران و کارکنان را فراهم سازد تا دانش آموختگان از نظر پژوهش ،تحقیق ،توسعه ی آموزش پزشکی و انجام کار گروهی و همکاری نیز توانمندی لازم را کسب نموده و قادر به پاسخگویی و حل مشکلات سلامت جامعه باشند. سرلوحه ی رسالت دانشکده در تامین تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه این است که دانش آموختگان در بالاترین سطح استاندارد توانمندی های لازم اخلاق حرفه ای را کسب کرده و اخلاق حرفه ای علوم پزشکی را به نحو احسن رعایت کند. در رسالت این دانشکده پایبندی به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هجری شمسی و نقش خلاقیت،پژوهش و نوآوری در عرصه ی آموزش نوین پزشکی خواهد بود.

هدف کلی

     تامین و ارتقای سلامت فرد و جامعه بصورت کلی با تربیت افرادی مزین به اخلاق حرفه ای و پزشکی  دارای توانمندی ، صلاحیت های بالینی  و  محصول  آموزش  پیامد محور ، متعهد به سلامت جامعه که قادر باشند به عنوان پزشک با ارائه ی خدمات درمانی، پیشگیری، آموزشی، مشاوره ای، مدیریتی، در زمینه ی سلامت و فرد، خانواده و جامعه باشد.

اهداف سازمانی

    اهداف سازمانی شامل آموزش دانشجو و نیروی ماهر و با اخلاق حرفه ای در راستای حفظ وارتقای سلامت آحاد جامعه می­باشد و در این راستا سه هدف اصلی یعنی توسعه کمی و کیفی جهت تأمین نیروی انسانی، فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی و رضایتمندی مراجعین را به عنوان مبنای کار خود قرار داده است. رسیدن به اهداف اصلی، بررسی و تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب و توجه به اقتصاد درمان، همواره مورد نظر این معاونت بوده است. این اهداف را  دردو گروه1- اهداف کوتاه مدت و 2- میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود.

اهداف کوتاه مدت

   استفاده از شیوه های نوین درآموزش پزشکی به گونه ای که دانشجویانی تربیت نماییم که با وجود گستردگی محتوا و مفاهیم در علوم پزشکی علاوه بر کسب دانش نظری ،توانمندی های عملکردی و منش حرفه ای و اخلاق پزشکی در سطح حرفه ای را کسب نماید. ورود به عرصه آموزش بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد بهمراه آموزش و برنامه ریزی طرح درمان براساس آن ،تلاش جهت ادغام دروس علوم پایه و بالینی حتی در سطوح پایین نردبان ادغام،استفاده از روش های مجازی آموزش از جمله استفاده از Simulationدر آموزش ،توجه به حوزه آموزش پزشکی مبتنی بر جامعه ،Student centerنمودن آموزش ،تلاش جهت توانمند سازی فراگیران برای یادگیری مادام العمر وتلاش برای آموزش بین حرفه ای ما را در این مهم یاری خواهد نمود. انتظار می رود در پایان تحصیلات دانشجویان قادر باشند در هر حیطه به اهداف ویژه مربوطه نائل شوند.

·         یادگیریمادامالعمرکهدانشجومتناسببانیازهایجامعهوتغییراتعلمیوفناوریرشتهپزشکی، مسؤولانهدریادگیریوروزآمدیدانشوتوانمندی هایخودمشارکتداشتهباشد.ازجملهاهدافوراهبردهایآموزشی کهمیتواندمنجرتربیتیادگیرندگانخودراهبرشود،شامل:  ارائهمسئولیتبهفراگیراندرطولتحصیل،استفادهاز راهبردهایمبتنیبرحلمساله،استفادهازپلتفورمهایآموزشمجازیوسایرموارداست.

·         آموزشمجازی(e Learning )، آموزشویادگیریتوسطابزارهایالکترونیکیمی باشدودرعرصهآموزش مجازیعلاوهبرآموزشبرمبنایوب،آموزشغیرحضوری،آموزشازراهدور،خودآموزیوآموزشبرمبنای رایانهنیزمیتوانندمطرحشوند. درآموزشمجازی،منابعموردنیازازطریقشبکهاینترنتدراختیاردانشجویانقرار می گیردودانشجویانمیتواننددرهرزمانازمنابعآموزشیجهتیادگیریاستفادهکنند،هم چنیندرهرمکان)منزل یامحلکاریامحلهایدیگر( درکلاس هایدرسبصورتبرخط(on-line)شرکتنمایند.  اینروشآموزشی برایاستادودانشجواینفرصترافرآهممیآوردکهدرحالیکهازنظرزمانومکانازهمدورهستند،فاصلهآموزشی موجودراباوسایلمناسبالکترونیکیپرکنند. درایننوعآموزشمجازی،کامپیوتر،تکنولوژیارتباطاتوشبکهاینترنت برایپرکردنفاصلهآموزشیمورداستفادهقرارمیگیرد.

·         برخورداریدانشکدهپزشکیازاختیاراتومنابعلازم،طراحیساختارمرکزآموزشمجازی،تصویبتشکیلات،تعیین پستهایسازمانی،تخصیصردیفهایاستخدامیبابهرهگیریازظرفیتهایهردانشکدهوتامینتجهیزاتلازمرا تسهیلخواهدکرد.

·         تامین نیروی انسانی کارآمد متعهد و اخلاق مدار، با اولویت پذیرش نیروهای بومی منطقه جهت افزایش شاخص های بهداشتی درمانی در منطقه که با محرومیت های نیروی انسانی مواجه است.

·         آماده سازی برنامه آموزشی پزشکی مطابق با استاندارد های روز و مطابق با سند توانمندی های پزشکی عمومی

·         تامین نیروی انسانی هیات علمی مطابق با استانداردهای کالبدی

·         افزایش توانمندهای آموزشی- پژوهشی و مدیریتی اعضای هیات علمی

·         تجهیز تمامی واحدهای دانشکده به فن آوری اطلاعات و استودیو تولید محتوای الکترونیکی

·         رعایت کل استاندارد فضای فیزیکی مطابق با استانداردهای کالبدی

·         تامین کامل تجهیزات ضروری مورد نیاز به طبق اولویت های انجام شده مطابق با استانداردهای کالبدی

·         همکاری و مبادلات آموزشی در جهت تامین ملزومات آموزشی، پژوهشی با تمام واحدهای همجوار-

·         تکمیل کلیه پست های سازمانی مطابق با ساختار سازمانی

·         توسعه و تامین نیازمندی های رفاهی، فرهنگی بر مبنای استانداردهای تعریف شده

·         استقرار کامل نظام ارزشیابی بر اساس نظام های نوین ارزشیابی

·         تعامل با بیمارستان های سطح شهر به ویژه بیمارستان های زیر مجموعه علوم پزشکی و تأمین اجتماعی جهت تأمین عرصه بالینی موردنیاز دانشجویان پزشکی

·         تجهیز و توسعه کلینیک فرهیختگان و جلب حداکثری رضایت مراجعه کنندگان و گیرندگان خدمات

·         اجرای آموزش ترکیبی  LMS  با عقد قرارداد و تفاهم نامه با مراکز آموزش الکترونیکی

·         تمرکز طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و پایان نامه های دانشجویی بر اساس اهداف مناطق آمایشی ابلاغی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  

·         مدنظر قراردادن علوم جدید و طب مکمل بویژه طب سنتی در برنامه ریزی آموزش پزشکی عمومی

اهداف میان مدت و بلند مدت

·         راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی با اهداف آموزشی پژوهشی و درمانی، داشتن یک بیمارستان آموزشی مستقل که زیر بنای تغییر ناپذیر آموزش بالینی است تا در این مجموعه ضمن ارتقای آموزش درمانگاهی با تکیه بر درمان مبتنی برشواهد دانشجو و اعضای هئیت علمی به نقش پژوهش های بالینی بخصوص در زمینه ی درمان های جدیدآگاه شوند.

·         جذب دانشجویان خارجی بویژه از کشور دوست و همسایه افغانستان که علاوه بر رویکرد اقتصادی در راستای ارتقای سلامت منطقه هم تاثیرات بسزایی دارد

·         دستیابی به یکی از قطب‌های علمی، افزایش سهم دانشکده در تولید علم و تحقق این موضوع در حوزه علوم پزشکی

·         حضور در عرصه بین‌المللی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی

·         تأثیرگذاری بر مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی کشور

  • تمرکز زدایی در تصمیم سازی های آموزشی
  • ارتقاي كمي و كيفي نشر فعاليت­هاي نوآورانه آموزشي
  • افزايش طرح­هاي توسعه ­اي آموزش و پژوهش ­هاي آموزشي در سطح دانشگاه
  •  گسترش فعاليت­هاي دانشجويي در حوزه آموزش پزشكي
  • زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه آموزش
  • افزایش کارایی ارزشیابی های آموزشی
  • برخورداری مدیریت دانشکده از مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که به عنوان مشاورین آموزشی ، به تصمیم گیری های مناسب تر کمک کنند .
  • سازماندهی پژوهش های آموزش در دانشکده
  • پیشگیری از موازی کاری ها در دانشکده ها و استفاده بهینه از وقت اعضای هیات علمی علاقمند به توسعه و بهبود کیفیت آموزش

·           گسترش برنامه ­ريزي درون زاد توسعه آموزش در سطح دانشكده ­ها و گروه­هاي آموزشي

·         مشارکت همه ی اعضای هیات علمی و دانشجویان برای تعیین اهداف آموزشی و پژوهشی در دانشکده پزشکی بصورت فعال تا از این طریق در اولویت بندی اهداف آموزشی و پژوهشی تصمیم گیری شود

·         توسعه تشکل های علمی دانشجویی (نظیر کمیته های تحقیقات دانشجویی)و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت دارای استعدادهای برتر در زمینه ی پژوهشی

·         ارتقاء زیر ساخت های رفاهی برای دانشجویان و اعضاء هئیت علمی

·         دخالت اعضای هئیت علمی و دانشجویان در نیاز به تغییرات در رسالت و اهداف آموزشی دانشکده پزشکی به منظور پویایی در برنامه ریزی ها بر اساس نیازهای اجتماعی در بعد بهداشت و درمان .

·         جهت انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه با نظام سلامت مشارکت و همکاری نماید.

·         جهت بررسی و شناخت نیازهای مراقبتی ،آموزشی ،مشاوره ای و بهداشتی فرد ،خانواده و جامعه با حوزه های مربوطه مشارکت و همکاری .

·         جهت انتشار بکارگیری نتایج پژوهش با سایر اعضا تیم پزشکی همکاری نماید.

·         نتایج پژوهش های انجام شده را استفاده به همکاران بالینی ارائه نماید.

·         تلاش جهت تولید محتواهای آموزشی  و همکاری با دانشگاه های معتبر در ساخت MOOCSو ارتقای یادگیری مبتنی بر مهارت

·         ارتقای دانش در ماموریت های محوله در منطقه هشت کشوری در جهت توسعه و بسط دانش در حیطه های 1- آموزش پزشکی2- مطالعات اعتیاد –آلودگی هوا و ریز گردها 4- گیاهان دارویی 5- مدیریت بحران در بلایای طبیعی و تروما حوادث جاده ای

 

ارزش ها دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
 
   دانشکده در ارائه خدمات فعالیت های آموزشی خود به اصول و ارزش های زیر پایبند است:

 

·      حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی

·         انسجام و هماهنگی درون و برون سازمانی

·         عدالت محوری در ارائه خدمات

·         مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مشتریان

·         اخلاق گرایی در نظام مدیریت سازمان

·         هدفمندی در انجام فعالیت ها

·         سلامت نگری با اولویت پیشگیری

·         دانش محوری

·         کیفیت گرایی

·         قانون مداری

·         ضرورتحفظحیاتواحیاینفوس

·         ارتقایسلامتوکیفیتزندگی

·         عدالتدرسلامت،اهمیتتسکینآلام دردمندان

·         مراعاتاحکامالهیوشئونانسانی

·         التزامبهاحکامپزشکیومراعاتحقوقانسانی

·         طلبعلم،کفاییبودن وجوبحرفهطب

·         تأمینوتضمیناولویت هاوضروریاتتشخیصدادهشدهواعلامشدهازسوینظامخدماتسلامت داشتنانعطافلازمبرایرعایتالتزاماتفقهیوطراحیوتدریسمسائلمستحدثهدردنیایپزشکیمی باشد.

چشم اندازدانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

    امید داریم اين مجموعه با جذب دانشجويان نخبه، تكيه بر اساتید توانمند و روش هاي نوين آموزش پزشكي، دانش آموختگاني كوشا در كسب دانش روز و توانا در ارتقای سلامت بشر تربيت نماید.معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان به یاری خداوند متعال و همکاری خالصانه ریاست محترم دانشگاه و با تكيه بر نيروي انساني شايسته خود تا پايان برنامه های پیش رو در آینده نه چندان دور از نظركيفيت و كميت ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و درماني، به يكي از دانشگاه های برتر کشور تبدیل خواهد شد.دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در راستای  تامین نیروی انسانی توانمند، آگاه، خلاق، مسئولیت پذیر و متعهد به ارزش ها و اصول اخلاق حرفه ای و اسلامی مطابق با بالاترین استانداردهای منطقه،کشوری و بین المللی متعهد به تربیت پذیرفته شدگان با بالاترین و مناسب ترین استانداردهای آموزشی  مبتنی بر پیامد و محصول می باشد تا این افراد بتوانند در بالاترین سطح مورد انتظار به نیازهای جامعه در زمینه تامین و ارتقاء سلامت جسم و روان افراد جامعه مسئولیت پذیر باشند و قادر به حل مشکلات تهدید کننده پیش روی سلامت باشند و در تمام مراحل و مراتب متعهد به رعایت عدالت بوده و برابر جامعه پاسخگو باشند. هم چنین دانشکده پزشکی متعهد می باشدکه با فراهم کردن زمینه مناسب و تدوین برنامه های آموزشی استاندارد مبتنی بر توانمندی بصورتی باشد که دانش آموختگان این دانشکده قادر باشند با ارائه خدمات مناسب در جهت حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء کیفیت و سلامت جسم و روان با بالاترین استاندارد باعث اطمینان حداکثری جامعه به حرفه پزشکی و نظام سلامت شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.