اخبار

تومور برد : براکی تراپی در کانسر پروستات

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار می کند

تومور برد:براکی تراپی در کانسر پروستات

زمان چهارشنبه 16 مرداد 98 ساعت 9 تا 11

مکان میدان امام حسین بیمارستان بوعلی سالن همایش اندیشه

براي درمان انواع سرطانها ميتوان از روشهاي درماني مختلف مثل جراحي، شيمي درماني و پرتو درماني استفاده نمود. پرتو درماني خارجي و پرتو درماني داخلي یا براكي تراپي، دو روش اصلي پرتو درماني را تشکیل می‌دهند مبناي پرتو درماني، قرار دادن سلولهاي بدخيم در معرض پرتوهاي يونيزان ميباشد كه ميتواند منجر به مرگ و از بين رفتن اين سلولها گردد. هدف ايده آل در پرتو درماني اين است كه تومور مورد نظر، بيشترين دوز پرتو را دريافت كند و در همان حال بافتهاي سالم اطراف، كمترين مقدار پرتوگيري را داشته باشند )2 .)نتيجه راديوبيولوژيكي پرتوگيري بافت، بستگي زيادي به نحوه تاثير پرتوهاي يونيزان بر روي ملكولهاي حياتي سلولها دارد. پرتوهایي كه در واحد طول مسير خود انرژي كمي از دست ميدهند، از طريق توليد راديكالهاي آزاد منجر به شكستگيهایي در ملكولDNA ميشوند و اين شكستگيها به صورت غير مستقيم ميتواند باعث صدمه به بافتهاي سالم گرددبراکی تراپی یا نزدیک درمانی نوعی تکنیک پرتودرمانی در فیزیک پزشکی است. حدود 10 درصد بیمارانی که به بخش های رادیوتراپی مراجعه می کنند در یکی از مراحل درمان نیاز به براکی تراپی دارنداز براکی تراپی غالبا برای مداوای معضلاتی همانند سرطان پروستات و گاهی سرطان های سر و گردن استفاده می شود

 

براکی تراپی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.