اخبار

توجه کنید ، بخاطر بسپارید و بکار ببندید نکات مهم دربرگزاری امتحانات نیمسال اول ۹۹-۹۸

-امتحانات نیمسال اول 99-98  دانشکده پزشکی و علوم پزشکی از روز شنبه مورخ 98/10/14 برگزار خواهد شد.

2- حضور دانشجویان در جلسه امتحانات  تنها  با کارت ورود به جلسه عکسدار  محرز می گردد از اینرو دانشجویان محترم می بایست قبل از اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه نسبت  به رفع ممنوعیتهای احتمالی از قبیل  آموزشی، دانشجویی، مالی، انضباطی و ... اقدام نمایند درغیراینصورت حق شرکت درجلسه امتحانات را ندارند.

3- تاریخ و ساعت ، نام درس ، مشخصه و کد درس ، نام استاد ، محل امتحان درج شده در کارت ورود به جلسه ملاک قطعی حضور و برگزاری امتحانات بوده و درصورت مغایرت ، و عدم شرکت در جلسه امتحان، درس مذکور حذف گردیده و امکان برگزاری امتحان مجدد برابر مقررات مقدور نمی باشد.

4-دانشجویان می بایست در جلسه امتحان نسبت  به امضاء فهرست حضور غیاب اقدام نمایند درغیراینصورت غیبت در جلسه امتحان تلقی می گردد.( مخصوصا دانشجویانی که امتحان هم زمان دارند می بایست بابت هر درس لیست جداگانه امضاء نمایند.)  

5- بهمراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان ضروری می باشد.

6- نظر به اینکه همراه داشتن هرگونه وسایل اضافی شامل : کیف دستی ، تلفن همراه، جزوه و کتاب و...) در جلسه امتحان ممنوع می باشد. لذا تاکید می گردد دانشجویان از همراه داشتن هرگونه وسایل اضافی در جلسه امتحان جدا خودداری نمایند درغیراینصورت دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری از وسایل را برعهده نخواهد داشت.

7 - اهم موارد تخلف امتحانی که دانشجویان می بایست در جلسه رعایت نمایند به شرح ذیل می باشد:

 

- همراه داشتن کیف ، کتاب، جزوه و.. مرتبط ویا غیر مرتبط با مطالب امتحانی بدون هماهنگی با مراقب جلسه امتحان اعم از این که استفاده شده یا نشده باشد.

همراه داشتن تلفن همراه روشن ویا استفاده نمودن از آن به جای ماشین حساب. یا همراه داشتن ساعت ، دستبند    ، سمعک هوشمند، هندزفری و سایر وسایل ارتباطی.

عدم نشستن دانشجو درمحل وشماره صندلی تعیین شده.

استفاده ونگاه کردن به پاسخنامه سایر دانشجویان.

صحبت نمودن با سایر دانشجویان پیش ویا هنگام برگزاری امتحان درحوزه امتحانی.

کف نویسی مرتبط ویا غیر مرتبط با مطالب امتحانی.

همراه داشتن هرگونه یادداشت مرتبط ویا غیر مرتبط با مطالب امتحانی.

عدم توجه به تذکرات مراقب ویا مسئولین برگزاری امتحانات.

نزاع، توهین ویا درگیری با مراقب، مسئولین برگزاری امتحانات ویا سایر دانشجویان.

زمزمه نمودن سئوالات وپاسخ آنها.

پرسیدن سئوالات مرتبط ویا غیر مرتبط از شخصی به غیر از استاد یا مراقب حلسه امتحان.

خارج نمودن پاسخنامه ویا برگ سئوالات از جلسه امتحان.

عدم تحویل شواهد ومدارک مربوط به تخلف به مسئولین جلسه امتحان.

همراه نداشتن کارت ورود به جلسه امتحان.

به جای یکدیگر در امتحان شرکت نمودن.

نوشتن مطالب درسی یا غیر درسی در پشت وروی کارت ورود به جلسه امتحان.

عدم تحویل پاسخنامه در مهلت تعیین شده به مراقب جلسه امتحان.

ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری امتحان گردد.

هرنوع اقدامی از طرف دانشجو که به نوعی تبادل اطلاعات محسوب گردد.

سایر موارد مطابق آئین نامه به تشخیص کمیته انضباطی دانشجویی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.