اخبار

برنامه حضور کارکنان و اعضای هیات علمی حوزه معاونت علوم پزشکی تاپایان هفته سوم آذرماه 99

نظر به اهمیت  آگاهی مراجعه کنندگان و دانشجویان محترم از نحوه حضور کارکنان  آموزشی و ضرورت تکریم ارباب رجوع برنامه زمانبندی حضور پرسنل دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی مشتمل بر گروه های آموزشی پرستاری مامایی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  به انضمام شماره تلفن همراه ایشان ارائه می گردد.

شماره همراه

ایام حضور هفته دوم

ایام  حضورهفته اول

پست سازمانی

نام ونام خانوادگی

ردیف

09376595977

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

مدیرکل توسعه آموزش و پژوهش

خانم آزاده سارانی

1

09153406911

شنبه یکشنبه دوشنبه چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه چهار شنبه

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

خانم افسانه سرابندی

2

09211541347

سه شنبه چهارشنبه

سه شنبه چهارشنبه

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

خانم حسنیه حسینی

3

09153417908

شنبه دوشنبه

شنبه دوشنبه

مدیرگروه پرستاری

آقای ایرج شهرکی

4

09155416095

سه شنبه چهارشنبه

سه شنبه چهارشنبه

مدیر گروه مامایی

خانم فاطمه رضایی

5

09153415506

شنبه(متغیر) یکشنبه دوشنبه(ثابت)

شنبه(متغیر) یکشنبه دوشنبه(ثابت)

کارشناس مسئول پژوهش

خانم شیرین شهرکی

6

09151495163

شنبه(متغیر) دوشنبه چهارشنبه(ثابت)

شنبه(متغیر) دوشنبه چهارشنبه(ثابت)

کارشناس مسئول آموزش پزشکی

خانم فاطمه خوجه داد

7

09153430744

شنبه(متغیر) یکشنبه سه شنبه(ثابت)

شنبه(متغیر) یکشنبه سه شنبه(ثابت)

کارشناس مسئول آموزش

خانم جمیله کریمی تبار

8

09364261554

دوشنبه(متغیر) سه شنبه چهارشنبه(ثابت)

دوشنبه(متغیر) سه شنبه چهارشنبه(ثابت)

کارشناس آموزش

آقای حیدر علی گلشاهی

9

09159683346

شنبه یکشنبه(ثابت) دوشنبه (متغیر)

شنبه یکشنبه(ثابت) دوشنبه (متغیر)

کارشناس آموزش  پزشکی

خانم مریم هراتی سالخورده

10

09151922469

شنبه یکشنبه(ثابت) سه شنبه (متغیر)

شنبه یکشنبه(ثابت) سه شنبه (متغیر)

کارشناس آموزش

خانم پروانه میر

11

09155410847

شنبه سه شنبه (ثابت)دوشنبه(متغیر)

شنبه سه شنبه (ثابت)دوشنبه(متغیر)

کارشناس مشاوره

خانم فاطمه زهرا عابدینی

12

09900894528

دوشنبه چهارشنبه(ثابت)سه شنبه(متغیر)

  دوشنبه چهارشنبه(ثابت)سه شنبه(متغیر)

آموزش علوم آزمایشگاهی

خانم فرحناز لیاقت

13

 

بالینی

بالینی

کارشناس بالینی

خانم مریم افرازه

14

 

بالینی

بالینی

کارشناس بالینی

خانم راضیه شهرکی

15

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.