کارآموزی92

مرحله چهارم باقی مانده ورودی های 92

15/5/98

15/4/98

15/3/98

15/2/98

15/1/98

01/12/97

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

-

-

-

-

اعصاب

شهریار کشته گر39102035

1

-

-

-

-

زنان

زنان

بابک کریمی تزرجی 39202052

2

-

-

-

-

زنان

زنان

مهزیار فرزانه39202033

3

روان

قلب

زنان

زنان

عفونی

اعصاب

ناصر منشی باشی39202053

4

-

ارولوژی

زنان

زنان

عفونی

اعصاب

مسعود حیدری39202047

5

چشم

قلب

اعصاب

روان

زنان

زنان

مصطفی خمر39202059

6

چشم

رادیولوژی

اعصاب

روان

زنان

زنان

محمدانوش گمشادزهی39202065

7

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

قلب

روان

فاطمه شاقوزایی39100276

8

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

قلب

روان

الهه عرب39202044

9

-

قلب

زنان

زنان

اعصاب

روان

زهراحاجی نژادبمرودی 39103272

10

-

بهداشت

زنان

زنان

اعصاب

روان

فاطمه کیخا39202043

11

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.