ورودی93 مرحله چهارم

7/10

4/11

9/9

6/10

11/8

8/9

13/7

10/8

16/6

12/7

5/5

1/6

8/4

4/5

11/3

7/4

14/2

10/3

17/1

13/2

1/12

28/12

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

 

 

-

اعصاب

ENT

چشم

زنان

تامین

زنان

تامین

روان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

زینب رحیمی نژاد39303541

1

1

-

اعصاب

ENT

چشم

زنان

تامین

زنان

تامین

روان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

شمیسا بامری39303564

2

-

روان

چشم

اعصاب

زنان

تامین

زنان

تامین

عفونی

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

آیدین آینه چیان39300435

3

2

-

روان

چشم

اعصاب

زنان

تامین

زنان

تامین

عفونی

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

هانیه نصیریان39300341

4

اعصاب

-

عفونی

چشم

زنان

تامین

زنان

تامین

ENT

روان

اطفال

اطفال

اطفال

عباس ملایی39002775

5

3

اعصاب

-

عفونی

چشم

زنان

تامین

زنان

تامین

ENT

روان

اطفال

اطفال

اطفال

فاطمه آمیان39303528

6

عفونی

-

روان

ENT

زنان

تامین

زنان

تامین

اعصاب

چشم

اطفال

اطفال

اطفال

فرناز ناروئی نوری39303535

7

4

عفونی

-

روان

ENT

زنان

تامین

زنان

تامین

اعصاب

چشم

اطفال

اطفال

اطفال

بلقیس فقیهی نیا39303537

8

روان

-

زنان

تامین

زنان

تامین

ENT

عفونی

چشم

اعصاب

اطفال

اطفال

اطفال

سیده عطیه دشتی خویدکی39202018

9

5

روان

-

زنان

تامین

زنان

تامین

ENT

عفونی

چشم

اعصاب

اطفال

اطفال

اطفال

راضیه سلامی39303540

10

ENT

اعصاب

زنان

تامین

زنان

تامین

عفونی

روان

-

چشم

اطفال

اطفال

اطفال

ارمغان معظمی گودرزی39303571

11

6

ENT

اعصاب

زنان

تامین

زنان

تامین

عفونی

روان

-

چشم

اطفال

اطفال

اطفال

ایمان فتوتی39401522

12

-

ENT

زنان

تامین

زنان

تامین

چشم

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اعصاب

روان

عفونی

رویا خجندی39303529

13

7

-

ENT

زنان

تامین

زنان

تامین

چشم

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اعصاب

روان

عفونی

فرزانه داشی پور

 

39303534

14

-

چشم

زنان

تامین

زنان

تامین

روان

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

ENT

عفونی

اعصاب

سپیده یزدانی39303569

15

8

-

چشم

زنان

تامین

زنان

تامین

روان

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

ENT

عفونی

اعصاب

سوزان محمود پسند ادراکی39303544

16

زنان

تامین

زنان

تامین

---

روان

اعصاب

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

عفونی

ENT

چشم

رضا کیخا39303554

17

9

زنان

تامین

زنان

تامین

---

روان

اعصاب

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

عفونی

ENT

چشم

سید عبدالله نیکو39303525

18

زنان

تامین

زنان

تامین

روان

---

عفونی

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اعصاب

چشم

ENT

بردیا رحیمی39202096

19

10

زنان

تامین

زنان

تامین

روان

---

عفونی

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اعصاب

چشم

ENT

سید احمد عمرانی39303586

20

زنان

تامین

زنان

تامین

اعصاب

عفونی

رادیولوژی

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

روان

ENT

چشم

محمدمهدی بومری39201436

21

11

زنان

تامین

زنان

تامین

 

اعصاب

عفونی

---

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

روان

ENT

چشم

حمیده علی آبادی39300352

22

--

عفونی

زنان

تامین

زنان

تامین

ENT

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

چشم

اعصاب

روان

مهسا علیزاده39303568

23

12

--

عفونی

زنان

تامین

زنان

تامین

ENT

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

چشم

اعصاب

روان

عاطفه حسن زاده39300214

24

 

 

 

 

 

اطفال

 

اطفال

اطفال

ENT

 

ارولوژی

 

 

 

­­­­­­––––

سید ابوالفضل سید علیزاده

39304623

25

 

 

 

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.