ورودی91

ردیف

1/97

2/97

3/97

4/97

5/97

6/97

7/97

8/97

9/97

10/97

11/97

12/97

98/1

98/2

98/3

98/4

98/5

98/6

الناز زینلی

39100223

جراحی

جراحی

جراحی

ENT

پوست

عفونی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

روان

زنان

زنان

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

حذف

 

قلب

 

مهرشاد سالارحسینی

39100530

جراحی

جراحی

جراحی

ENT

پوست

عفونی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

روان

زنان

تامین

زنان

تامین

قلب

 

 

اعصاب

حذف

یاسمن کرباسی

39002910

روان

قلب

ENT

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

بهداشت

عفونی

اعصاب

حذف

 

داخلی

داخلی

داخلی

اورژانس

زنان

تامین

زنان

تامین

 

منا محتمشمی

39100664

روان

قلب

ENT

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

بهداشت

عفونی

اعصاب

حذف

 

داخلی

داخلی

داخلی

اورژانس

زنان

تامین

زنان

تامین

 

حمیدرضا حسنی

39100241

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

حذف

 

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

امین کول

39100426

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

 

میترا دستگردی

39100925

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

 

صفورا مختاری

39101522

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

 

راضیه سادات ابوالحسنی

39100810

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

 

ارغوان فرازمند

39101992

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

پوست

قلب

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

سمیه مختاری

39002207

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

 

عاطفه هاشمی

39100235

داخلی

 

 

داخلی

داخلی

اورژانس

زنان

زنان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

قلب

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارنوپدی

ارولوژی

عفونی

بهداشت

ENT

     پوست

حذف

 

 

ردیف

1/97

2/97

3/97

4/97

5/97

6/97

7/97

8/97

9/97

10/97

11/97

12/97

1/98

2/98

3/98

4/98

5/98

6/98

لیلا خواجه

39002808

داخلی

 

 

داخلی

داخلی

اورژانس

زنان

زنان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

حذف

 

قلب

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارنوپدی

ارولوژی

عفونی

بهداشت

ENT

پوست

محمد پورحسن

39100793

زنان

زنان

بهداشت

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی حذف

عفونی

ENT

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

قلب

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

 

 

ردیف

1/97

2/97

3/97

4/97

5/97

6/97

7/97

8/97

9/97

10/97

11/97

12/97

1/98

2/98

3/98

4/98

5/98

6/98

االهام سادات موسوی

39100313

زنان

زنان

بهداشت

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

عفونی

ENT

پوست

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

قلب

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

 

 

شاداب شهرکی زاد 39100331

 

زنان

زنان

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

عفونی

ENT

پوست

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

حذف

قلب

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

 

 

مژده کربلایی

39002208

زنان

زنان

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

ENT

پوست

اورژانس

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

جراحی

جراحی

روان

اعصاب

حذف

قلب

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

 

 

مهسا رضائی

39100419

 

زنان

 

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

حذف

قلب

ENT

پوست

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

نازنین شهرکی قدیمی

39101899

 

زنان

 

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

حذف

قلب

ENT

پوست

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

بهاره رخشانی مهر

39101921

 

زنان

 

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

حذف

 

قلب

ENT

پوست

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

فرزانه سرگزی مقدم

39100570

 

زنان

 

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

حذف

قلب

ENT

پوست

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

زینب آیسته

39101602

اعصاب

 

ENT

پوست

زنان

زنان

بهداشت

روان

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اورژانس

قلب

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

رامین معینی تبار

39100494

 

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

تامین

اطفال

تامین

 

اطفال

تامین

معصومه امینی شهرکی39100386

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

ردیف

1/97

2/97

3/97

4/97

5/97

6/97

7/97

8/97

9/97

10/97

11/97

12/97

1/98

2/98

3/98

4/98

5/98

6/98

فاطمه موحدی نسب

39101903

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

 

 

مریم طاهری

39100400

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

 

بهداشت

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

 

 

پریسا شکیبا

39002239

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

 

 

آرزو پژمان

39101153

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

بهداشت

 

 

 

 

ENT

پوست

قلب

 

 

 

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

ماریه میری

39100431

اورژانس

اعصاب

زنان

زنان

روان

عفونی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

 

 

شادی معظم

39002225

اورژانس

بهداشت

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

روان

قلب

ENT

پوست

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

اطفال

تامین

 

اطفال تامین

اطفال

 تامین

فاطمه نخعی

39100894

 

اورژانس

بهداشت

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

روان

قلب

ENT

پوست

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

اطفال تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

راضیه فریدون فر

39100249

 

اورژانس

بهداشت

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

روان

قلب

ENT

پوست

حذف

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

مرخصی

مرخصی

مرخصی

1/7 اطفال

1/8 اطفال

1/9 اطفال

زهره طاهری بجد

39002218

اورژانس

بهداشت

اعصاب

جراحی

جراحی

 

ارتوپدی

ارولوژی

حذف

روان

 

قلب

ENTپوست

 

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

نازنین مهدویان

39101014

 

اورژانس

عفونی

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

روان

     قلب

ENT

زنان

زنان

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

ندا مجیدی

39002219

روان

اورژانس

قلب

جراحی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

ENT

پوست

داخلی

ردیف

1/97

2/97

3/97

4/97

5/97

6/97

7/97

8/97

9/97

10/97

11/97

12/97

1/98

2/98

3/98

4/98

5/98

6/98

مرتضی هاشمی

39100836

-

-

قلب

اطفال

اطفال

اطفال

 

اورژانس

ENT

پوست

روان

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

بهداشت

زنان تامین

زنان تامین

1/7 عفونی

1/8 اعصاب حذف

فاطمه سرگزی

39100538

-

-

-

-

-

ENT

پوست

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

روان

بهداشت

داخلی

تامین

داخلی

تامین

 

 

 

 

 

 

 

داخلی تامین

1/7 زنان

1/8 زنان

1/9 قلب

1/10 اورژانس

1/11 اعصاب

حذف

نفیسه هما باقری

39101871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عفونی

طب اورژانس

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

روان

بهداشت

ENT

(پوست را یکماه گذرانده

حذف

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.