ورودی91

 

1/12/98

1/11/98

1/10/98

1/9/98

1/8/98

1/7/98

1/6/98

1/5/98

1/4/98

1/3/98

1/2/98

1/1/98

1/12/97

1/11/97

1/10/97

1/9/97

1/8/97

1/7/97

نام ونام خانوادگی

بهداشت

 

ENT

پوست

عفونی

اطفال

تامین

اطفال

تامین

اطفال

تامین

روان

قلب

زنان

تامین

زنان

تامین

اورژانس

اعصاب

(حذفی)

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

جراحی

جراحی

فهیمه حسنی

39100265

بهداشت

 

ENT

پوست

عفونی

اطفال

تامین

 

اطفال

تامین

اطفال

تامین

روان

قلب

زنان

تامین

زنان

تامین

اورژانس

اعصاب

(حذفی)

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

جراحی

جراحی

سلمان کشتگر

39002876

جراحی

تامین

جراحی

تامین

جراحی

تامین

بهداشت

زنان

تامین

زنان

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

قلب

روان

اعصاب

(حذفی)

 

اطفال

اطفال

اطفال

ENT

پوست

اورژانس

عفونی

محمدقناعت پیشه سنانی

39101158

اطفال

تامین

 

اطفال

تامین

اطفال

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

بهداشت

اعصاب

(حذفی)

 

زنان

تامین

زنان

تامین

عفونی

روان

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

ENT

پوست

قلب

مهرآئین سرحدی

39002873

زنان

تامین

زنان

تامین

ENT

پوست

جراحی

تامین

جراحی

تامین

جراحی

تامین

بهداشت

روان

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

(حذفی)

 

قلب

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

زینب ربوشه

39100854

زنان

تامین

زنان

تامین

ENT

پوست

جراحی

تامین

جراحی

تامین

جراحی

تامین

بهداشت

روان

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

(حذفی)

 

قلب

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

پونه امانی

39100407

جراحی

تامین

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ENT

پوست

قلب

عفونی

زنان

تامین

زنان

تامین

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

روان

بهداشت

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

زهرا سرحدی نسب

39002234

اطفال

تامین

 

اطفال

تامین

اطفال

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

داخلی

تامین

بهداشت

اعصاب

(حذفی)

زنان

تامین

زنان

تامین

عفونی

روان

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

ENT

پوست

قلب

شهناز شاقوزائی

39100562

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.