ورودی91

بنام خداوند هستی بخش

ردیف

فروردین97

اردیبهشت97

خرداد 97

تیر97

مرداد97

شهریور97

مهر97

آبان97

آذر97

دی97

بهمن97

اسفند97

فروردین98

اردیبهشت98

خرداد98

تیر98

مرداد98

شهریور98

ریحانه بهزادمهر

(انتقال)

جراحی

جراحی

جراحی

ENT

پوست

اورژانس

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

روان

زنان

زنان

اعصاب

قلب

الناز زینلی

39100223

جراحی

جراحی

جراحی

ENT

پوست

عفونی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

روان

زنان

زنان

اعصاب

قلب

 

مهرشاد سالارحسینی

39100530

جراحی

جراحی

جراحی

ENT

پوست

عفونی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

روان

زنان

زنان

اعصاب

قلب

یاسمن کرباسی

39002910

روان

قلب

ENT

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

بهداشت

عفونی

اعصاب

 

داخلی

داخلی

داخلی

اورژانس

زنان

زنان

 

منا محتمشمی

39100664

روان

قلب

ENT

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

بهداشت

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

اورژانس

زنان

زنان

 

حمیدرضا حسنی

39100241

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

امین کول

39100426

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

میترا دستگردی

39100925

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

صفورا مختاری

39101522

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

راضیه سادات ابوالحسنی

39100810

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

ارغوان فرازمند

39101992

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

پوست

قلب

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

سمیه مختاری

39002207

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

اعصاب

بهداشت

زنان

زنان

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

عاطفه هاشمی

39100235

داخلی

 

 

داخلی

داخلی

اورژانس

زنان

زنان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

قلب

روان

جراحی

جراحی

جراحی

عفونی

بهداشت

ENT

پوست

لیلا خواجه

39002808

داخلی

 

 

داخلی

داخلی

اورژانس

زنان

زنان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

قلب

روان

جراحی

جراحی

جراحی

 

عفونی

بهداشت

ENT

پوست

محمد پورحسن

39100793

زنان

زنان

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

عفونی

ENT

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

 

 

 

 

آرزو قدری

(انتقال)

زنان

زنان

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

عفونی

ENT

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

االهام سادات موسوی

39100313

زنان

زنان

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

عفونی

ENT

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

شاداب شهرکی زاد 39100331

 

زنان

زنان

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

عفونی

ENT

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

زینب مجنونی

(انتقال)

 

زنان

زنان

بهداشت

عفونی

ENT

اعصاب

عفونی

ENT

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

مژده کربلایی

39002208

زنان

زنان

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

ENT

اورژانس

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

روان

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

 

محمداسدی

39100323

 

زنان

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

 

قلب

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

سیدامیررضامزدآور

(انتقال)

زنان

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

قلب

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

ساره بنی اسدی

(انتقال)

زنان

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

قلب

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

مهسا رضائی

39100419

زنان

 

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

قلب

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

نازنین شهرکی قدیمی

39101899

زنان

 

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

قلب

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

بهاره رخشانی مهر

39101921

زنان

 

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

 

قلب

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

فرزانه سرگزی مقدم

39100570

زنان

 

زنان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

اورژانس

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

قلب

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

زینب آیسته

39101602

اعصاب

 

ENT

پوست

زنان

زنان

بهداشت

روان

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اورژانس

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

حجت خزائی

(انتقال)

قلب

ENT

پوست

زنان

زنان

بهداشت

روان

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اورژانس

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

رامین معینی تبار

39100494

 

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

معصومه امینی شهرکی39100386

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

فاطمه موحدی نسب

39101903

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

 

 

 

 

 

مریم طاهری

39100400

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

 

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

پریسا شکیبا

39002239

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

آرزو پژمان

39101153

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

ماریه میری

39100431

اورژانس

اعصاب

زنان

زنان

روان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

ENT

پوست

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

شادی معظم

39002225

اورژانس

بهداشت

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

روان

قلب

ENT

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

فاطمه نخعی

39100894

 

اورژانس

بهداشت

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

روان

قلب

ENT

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

راضیه فریدون فر

39100249

 

اورژانس

بهداشت

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

روان

قلب

ENT

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

زهره طاهری بجد

39002218

اورژانس

بهداشت

اعصاب

جراحی

جراحی

 

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

 

 

روان

 

قلب

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

نازنین مهدویان

39101014

 

اورژانس

عفونی

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

روان

     قلب

ENT

زنان

زنان

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

ندا مجیدی

39002219

 

روان

اورژانس

قلب

جراحی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

ENT

اعصاب

مرتضی هاشمی

39100836

-

-

قلب

اطفال

اطفال

اطفال

 

اورژانس

ENT

پوست

روان

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

بهداشت

زنان

زنان

1/7 عفونی

1/8 اعصاب

فاطمه سرگزی

39100538

-

-

-

-

-

ENT

پوست

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

روان

بهداشت

داخلی

داخلی

 

 

 

 

 

 

 

داخلی

1/7 زنان

1/8 زنان

1/9قلب

1/10 اورژانس

1/11 اعصاب

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.