ورودی90

بنام خداوند جان وخرد

ردیف

مهر96

آبان96

آذر96

دی96

بهمن96

اسفند96

فروردین97

اردیبهشت97

خرداد97

تیر97

مرداد97

شهریور97

مهر97

آبان97

آذر97

دی97

بهمن97

اسفند97

نیلوفرقوامی

39002215

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

اورژانس

اعصاب

روان

بهداشت

زنان

زنان

ENT

پوست

عفونی

نسخه نویسی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی/ارولوژی

مهشیدسالاری پور

39002211

اورژانس

قلب

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

عفونی

زنان

زنان

نسخه نویسی

داخلی

داخلی

داخلی

روان

اعصاب

ENT

پوست

محمدحسین رفیق دوست39002204

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

زنان

زنان

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

نسخه نویسی

روان

عفونی

قلب

بهداشت

ENT

پوست

اعصاب

جوادبارانی

39002241

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

بهداشت

روان

اطفال

اطفال

اطفال

اورژانس

زنان

زنان

نسخه نویسی

جراحی

جراحی

جراحی

قلب

ENT

       پوست

عفونی

آزاده حسن زهی

39002779

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

اعصاب

اورژانس

زنان

زنان

عفونی

قلب

نسخه نویسی

بهداشت

ENT

پوست

روان

داخلی

داخلی

داخلی

پگاه رنجبری

39002229

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اوروژی

روان

اورژانس

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

نسخه نویسی

زنان

زنان

بهداشت

عفونی

اعصاب

ENT

پوست

محسن حکیمی

39002236

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

ENT

اعصاب

روان

اطفال

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

زنان

عفونی

 

اورزانس

قلب

بهداشت

کوثرگزمه

39002226

ENT

اعصاب

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اورژانس

قلب

نسخه نویسی

زنان

زنان

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی/ارولوژی

حنانه پیشه ورمفرد

39002214

قلب

اعصاب

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اورژانس

بهداشت

نسخه نویسی

زنان

زنان

ENT

پوست

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی/ارولوژی

الهام احمدی مقدم

39002205

عفونی

ENT

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

روان

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

نسخه نویسی

زنان

زنان

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی/ارولوژی

مینامیری

39002768

اورژانس

بهداشت

قلب

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اوروژی

اطفال

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

 نسخه نویسی

ENT

پوست

روان

زنان

زنان

عفونی

        اعصاب

آزاده مسروری

39002221

اورژانس

عفونی

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

اعصاب

روان

نسخه نویسی

جراحی

ارتوپدی/ارولوژی

جراحی

جراحی

 

ENTپوست

 

زنان

زنان

سولمازفرهمند نژاد

39002770

روان

اورژانس

اعصاب

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

قلب

عفونی

بهداشت

نسخه نویسی

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

پوست

زنان

زنان

ساراقاینی

39002212

بهداشت

روان

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اورژانس

زنان

زنان

اعصاب

قلب

نسخه نویسی

جراحی

جراحی

جراحی

داخلی

داخلی

داخلی

شکوفه میری نژاد

39002766

بهداشت

روان

قلب

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

ENT

پوست

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

نسخه نویسی

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

زنان

زنان

علیرضاجهانگیری

39002628

قلب

اعصاب

زنان

زنان

ENT

بهداشت

اطفال

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

نسخه نویسی

اورژانس

روان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی/ارولوژی

زینب شهابیان

39002781

عفونی

اعصاب

روان

اورژانس

زنان

زنان

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

نسخه نویسی

بهداشت

ENT

پوست

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

عطیه چهکندی

39002213

بهداشت

روان

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

اورژانس

زنان

زنان

نسخه نویسی

اعصاب

قلب

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

فهیمه عظیمیان

39002232

بهداشت

روان

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

اورژانس

زنان

زنان

 نسخه نویسی

اعصاب

قلب

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

پریسا ابراهیمی

39002209

-

-

-

-

اورژانس

قلب

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

نسخه نویسی

روان

بهداشت

زنان

زنان

ENT

پوست

 

سعیده شواکندی

39002793

-

-

زنان

زنان

بهداشت

روان

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

نسخه نویسی

اورژانس

ENT

پوست

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی- قلب-

اعصاب

سجاد زارع هرفته

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

زنان

زنان

دنیا شاهدی

39003912

-

-

-

-

-

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

جراحی

-

-

-

-

-

-

-

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.