مدیر توسعه سلامت

معرفی مدیر دفتر توسعه سلامت و دبیر کمیسیون پزشکی استان:

خانم سرابندی

 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

کارشناسی پرستاری

 

کارشناس

آزاداسلامی –واحد زاهدان

زاهدان

ایران

1370

کارشناسی ارشدپرستاری

داخلی جراحی

مربی- عضو هیئت علمی

آزاداسلامی –واحد تهران پزشکی

تهران

ایران

1383

 

سوابق آموزشی:

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

تدریس واحد های رشته پرستاری از سال 84 تا کنون در دروس:

1- داخلی - جراحی    1                                       از سال 1384 تاکنون

2- داخلی - جراحی   2                                        از سال 1384 تاکنون

3- داخلی - جراحی    3                                       از سال 1384 تاکنون

4- داخلی - جراحی    4                                       از سال 1384 تاکنون

5- اصول و مهارت های پرستاری                       از سال 1384 تاکنون

6- پرستاری ویژه                                            از سال 1384 تاکنون

7-جمعیت و تنظیم خانواده                                 از سال 1385 تا سال 1390

8-پرستاری سالمندان1و2و3       از سال 1393 تاکنون

9- مفاهیم پایه پرستاری            از سال 1393 تاکنون

سوابق اجرایی :

 

سوابق شغلی

عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

 

سرپرست دانشکده علوم پزشکی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1386

1391

 

مدیر گروه پرستاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1384

واز سال1391

1390

1393

 

مدیر گروه کودکیاری

 

1384

1386

 

 

مدیر گروه تنظیم خانواده

کلیه رشته های دانشگاه

1386

1391

 

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

ازسال 1393

تاپایان1397

 
موضوع  پایان نامه ها:

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

بررسی تاثیر آموزش در رابطه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در پرستاران بیمارستانهای استان س وب

کارشناسی ارشد

خانم شیرین حجازی

آقای دکتر حجت زراعتی

تشویق ها جوایز تقدیر ها

عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطا کننده

تاریخ دریافت

هفته معلم

استاد نمونه

 

رئیس دانشگاه

1391

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

مجری

همکاران طرح

مشخصات همکاران

سال

سازمان حامی

بررسی تاثیرآموزش بر آگاهی ونگرش پرستاران نسبت به تب هموراژیک کریمه کنگو در استان سیستان وبلوچستان

 

 

 

 

افسانه سرابندی

شیرین حجازی- دکتر حجت زراعتی

عضو هیئت علمی

1382

 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

مقایسه روش PCRمستقیم با روش های میکروسکوپیک و کشت invitroبرای تشخیص لیشمانیوز جلدی

 

بهمن فولادي

 

اصغر فضائلي

افسانه سرابندي

 

عضو هيئت علمي

 

1384

 

علوم پزشكي زاهدان

بررسی فراوانی اکسیور در مهد کودکهای شهر زابل در سال1386

 

بهمن فولادي

 

اصغر فضائلي

افسانه سرابندي

 

عضو هيئت علمي

 

1386

 

علوم پزشكي زابل

بررسي تنوع آللي ژنوتايپ هاي كانديدا آلبيكنس به روش PCR_SSCP

 

 

فرزانه خادم ثامني

 

بهمن فولادي

افسانه سرابندي

 

عضو هيئت علمي

 

خاتمه یافته

 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

 

 

 

تاثیر یادگیری مشارکتی وسنتی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی در مواجهه با بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان تامین

 

افسانه سرابندی

 

پروانه سارانی

 

عضو هیئت علمی

 

خاتمه یافته

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

 

 

 

کتابهای تالیفی

عنوان کتاب

مولفین

محل نشر

انتشارات

سال چاپ

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات فارسی

عنوان مقاله

نام نشریه

ناشر

شماره نشریه

تاریخ

- بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرستاران نسبت تب به هوراژیک کریمه کنگو دراستان س وب

رستمینه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیش شماره1

1388

مقایسه روش PCRمستقیم با روش های میکروسکوپیک و کشت invitroبرای تشخیص لیشمانیوز جلدی

طبیب شرق

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شماره3

1386

- بررسی فراوانی اکسیور در مهد کودکهای شهر زابل در سال1386

رستمینه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیش شماره1

1388

 

بررسی فراوانی هیمنولیپس نانا در مدارس ابتدایی شهر زابل

 

رستمینه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

شماره1

 

1390

 

بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

 

شماره 4

 

 

1393

Uremia cannot cause leukopenia in patients with renal failure

 

Clinical medicine research

 

شماره 10

2014

Diagnosis of

congenital factor V defiency,routine and specific tests with molecular methods

International journal of medical laboratory

دانشگاه شهید صدوقی یزد

شماره2

2016

Genetic risk factor for inhibitor development in patients with hemophilia and rare bleeding disoeders

 

Journal of cellular and molecular anesthesia

 

شماره 5

2016

بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کنترل گلایسمی وپیروی دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

 

 

 

مجله دیابت دانشکده پرستاری ومامایی زابل

 

 

 

 

 

شماره4

 

 

1397

مقالات چاپ شده در نشریات خارجی

Date

Country

Publisher title

Paper title

2015

 

 

 

 

 

Indian

International jurnal of Review in life

Prevalence of C.albicans in Patients with Vulvovaginal using PCR-RFLP molecular method in zahedan city iran

2017

]Indian

Der pharmacia lettre

Investigation of the critical thinking among nursing students

                       مقاله ارائه شده در کنفرانس خارجی

date

Conference title

City

Paper title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایشها

عنوان مقاله

نویسندگان

نوع ارائه

عنوان همایش

سال برگزاری

محل برگزاری

مقایسه روش PCRمستقیم با روش های میکروسکوپی وکشت invitroبرای تشخیص لیشمانیوز جلدی

فولادی- سرابندی

سحنرانی

اولین همایش جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران).

 

 

 

1386

 

 

تهران

بررسی فراوانی و تعیین هویت گونه های انگل مالاسزیا به روش PCR_RFLPدر ایران

امانلو- فولادی- سرابندی

 

( اولین کنگره کلینیکال میکوبیولوژی ایران شیراز).

 

 

 

2007

 

 

 

شیراز

بررسی فراوانی آلودگی به اکسیور در مهد کودکهای شهر زابل در سال86

 

فولادی-سرابندی-فضائلی

 

ششمین گنگره انگل شناسی ایران واولین همایش منطقه ای بیماری های انگلی-کرج).

 

 

 

 

 

 

 

 

کرج

بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی وشناسایی گونه انگل در ن س وب

 

 

فولادی-سرابندی

 

هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی ایران

 

 

2008

 

 

شیراز

بررسی الگوی بالینی وکلینیکی زخم های سالک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی در منطقه میرجاو

 

فولادی-سرابندی-فضائلی

 

ششمین همایش سراسری واولین کنگره انگل شناسی وبیماریهای انگلی

 

 

2010

 

 

تهران

بررسی اپیدمیولوژیک کیست هیداتیک وعوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی زاهدان وزابل طی سالهای87-80

 

 

فولادی-فضائلی-ابرهیم زاده-سرابندی

 

ششمین همایش سراسری واولین کنگره انگل شناسی وبیماریهای انگلی

 

 

2010

 

 

تهران

 

بررسی مشکلات روحی روانی وارتباط آن با عوامل دموگرافیک در سالمندان

 

 

 

 

سید رضا برزو –علیرضا سالار –طاهره بریری- فرنوش خجسته- افسانه سرابندی

 

 

سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقا سلامت وچالشها

 

 

 

1390

 

 

 

ساری

ارزیابی طوفانهای گرد وغبار به عنوان یک بحران زیست محیطی وتاثیر آن بر سلامتی انسان

 

 

افسانه سرابندی

 

 

اولین همایش سراسری محیط زیست

 

 

1392

 

 

تهران

بررسی کمر درد در پرستاران

 

 

 

 

 

موسی رفعت پور ، افسانه سرابندی

 

 

همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی وطب سنتی

 

 

1392

 

 

تربت حیدریه

روش های مختلف خشک کردن گیاهان دارویی وتاثیر آن بر میزان ودرصد اسانس گیاه

 

 

 

 

 

 

 

بررسی اثر هیپرگلیسمی بر اندکس های خونی

 

 

 

موسی رفعت پور، آرزو عبدالهی، افسانه سرابندی

 

 

 

 

 

 

افسانه سرابندی

 

 

 

همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی وطب سنتی

 

 

 

 

دفتر علمی پژوهشی طب جنوب

 

 

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1393

 

 

تربت حیدریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم پزشکی بوشهر

 

 

عوامل موثر بر ایجاد استرس شغلی در پرستاران

 

افسانه سرابندی

 

 

اولین کنفرانس بین المللی روانشنلسی

 

 

1393

 

 

کرج

 

 

 

نقش میزان آگاهی پرستاران در جلوگیری ودرمان زخم بستر

 

 

افسانه سرابندی، ایرج شهرکی، موسی رفعت پور

 

 

 

کنگره کشوری زخم مزمن

 

 

 

1394

 

 

 

ساری

 

 

 

بیماری ها واثرات نامطلوب ناشی از تابش اشعه یونیزان بر کارکنان

 

 

 

مسعود طهانی، افسانه سرابندی

 

 

 

دومین همایش ملی علوم زیستی

 

 

1394

 

 

دامغان

 

جلوه های تربیتی وسیاسی قیام عاشورا

 

 

افسانه سرابندی

 

 

همایش قیام تاریخی عاشورا

 

 

1394

 

 

زاهدان

بررسی علل ترشح آنزیم های لیپاز وفسفولیپاز توسط قارچهای مایکوریز

 

 

 

 

هادی حسینی

 افسانه سرابندی

 

 

 

 

 

دومین کنفرانس ملی زیست شناسی

 

 

 

1395

 

 

 

 

 

گرگان

 

 

 

بررسی میزان تولید آنزیم لیپاز توسط پنیسیلیوم کرایزوژنوم

 

 

 

رقیه قلی زاده، افسانه سرابندی

 

اولین کنفرانس یافته های نوین در زیست شناسی

 

1395

 

زاهدان

 

 

 

 

بررسی کاربرد نانوذرات در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

افسانه سرابندی

 

اولین کنفرانس نانوذرات

 

1396

 

زاهدان

 

بکار گیری تکنولوژی ژنومیکس در تشخیص زود هنگام سرطان دستگاه تولید مثل

 

 

 

افسانه سرابندی

 

 

اولین کنفرانس یافته های نوین در بیوتکنولوژی

 

 

1396

 

 

زاهدان

 

واکاوی نحوه پیام رسانی حضرت زینب(ع) در قیام عاشورا

 

 

 

افسانه سرابندی

 

 

چهارمین همایش قیام تاریخی عاشورا

 

 

 

1396

 

 

 

زاهدان

 

ارزیابی توانایی همسر به عنوان رابط بین درمانگر وبیمارو..........

 

افسانه سرابندی، سمانه جهانتیغ، فاطمه اردونی

 

کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی

 

1397

 

 

تهران

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی گذرانده شده

عنوان دوره

محل برگزاری

تعداد ساعت

تاریخ

ترتیل خوانی وتجوید قرآن کریم

دانشگاه آزاد واحد خاش

32

30/7/87

روش شناسی تحقیق

دبیر خانه منطقه7

32

3/5/84

مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

دبیر خانه منطقه7

14

16/5/84

مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

دبیر خانه منطقه7

16

17/5/84

نقش آموزش عالی در توسعه ملی

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

8

17/12/85

دوره آشنایی با مهارت های زندگی

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

16

 

18/4/85

دوره آموزشی چگونه از یک متن اطلاعات استخراج کنیم

 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

8

19/10/85

کارگاه آموزشی چهره به چهره

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

12

21/9/87

دوره آموزشی روانخوانی قرآن کریم

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

32

12/6/87

 

دوره آموزشی ولایت فقیه

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

5

4/4/90

دوره آموزشی تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

60

14و15/10/85

دوره کتابخانه دیجیتال دانشگاه

 

 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

16

4/4/85

 

سایر سوابق:

نماینده دانشکاه ازاد اسلامی واحد زاهدان  در کمیته فنی ایدز استان س وب

 

 

نماینده دانشکاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  در امور مربوط به بیمارستان 96تختخوابی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

 

 

مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

عضو انجمن پرستاری ایران

عضو اصلی شورای راهبردی نهاد دانشگاه های آزاد اسلامی

 

مسئول راه اندازي رشته پزشكي واحد زاهدان در ابتداي تاسيس

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.