رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

کارنامه تحصیلی و شغلی ( C.V)

 

مشخصات فردی

نام

افسانه

نام خانوادگی

سرابندی نو

سال تولد

1346

محل کار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشکده پیراپزشکی

تلفن محل کار

05433419434

تلفن همراه

09153406911

 

 

 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

کارشناسی پرستاری

 

کارشناس

آزاداسلامی –واحد زاهدان

زاهدان

ایران

1370

کارشناسی ارشدپرستاری

داخلی جراحی

مربی- عضو هیئت علمی

آزاداسلامی –واحد تهران پزشکی

تهران

ایران

1383

 

 

 

 

 

سوابق شغلی

عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

سرپرست دانشکده علوم پزشکی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1386

1391

مدیر گروه پرستاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1384

واز سال1391

1390

1393

مدیر گروه کودکیاری

 

1384

1386

 

مدیر گروه تنظیم خانواده

کلیه رشته های دانشگاه

1386

1391

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

ازسال 1393

تاکنون

 

 

سایر عناوین شغلی

 

نماینده دانشکاه در کمیته فنی ایدز استان س وب

 

 

نماینده دانشکاه در امور مربوط به بیمارستان 96تختخوابی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

 

 

مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر در دانشگاه

عضو انجمن پرستاری ایران

عضو اصلی شورای راهبردی نهاد دانشگاههای آزاد اسلامی

 

مسئول راه اندازي رشته پزشكي واحد زاهدان در ابتداي تاسيس

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

بررسی تاثیر آموزش در رابطه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در پرستاران بیمارستانهای استان س وب

کارشناسی ارشد

خانم شیرین حجازی

آقای دکتر حجت زراعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه آزاد واحدزاهدان

مربی

پرستاری داخلی جراحی1

از1384

تاکنون

دانشگاه آزاد واحدزاهدان

مربی

پرستاری داخلی جراحی2

1384

تاکنون

دانشگاه آزاد واحدزاهدان

مربی

پرستاری داخلی جراحی3

1384

تاکنون

دانشگاه آزاد واحدزاهدان

مربی

پرستاری داخلی جراحی4

1384

تاکنون

دانشگاه آزاد واحدزاهدان

مربی

اصول ومهارتهای پرستاری

1384

تاکنون

دانشگاه آزاد واحدزاهدان

مربی

پرستاری ویژه

1384

تاکنون

دانشگاه آزاد واحدزاهدان

مربی

جمعیت وتنظیم خانواده

1385

1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق شغلی

عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

سرپرست دانشکده علوم پزشکی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1386

1391

مدیر گروه پرستاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1384

واز سال1391

1390

تاکنون

مدیر گروه کودکیاری

 

1384

1386

 

 

 

 

سایر عناوین شغلی

مدیر گروه تنظیم خانواده از سال1386تا سال1391

مدیر گرئه پرستاری از سال1391تاکنون

 

نماینده دانشکاه در کمیته فنی ایدز استان س وب

 

 

نماینده دانشکاه در امور مربوط به بیمارستان 96تختخوابی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

 

 

مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر در دانشگاه

عضو انجمن پرستاری ایران

عضو اصلی شورای راهبردی نهاد دانشگاههای آزاد اسلامی

 

مسئول راه اندازي رشته پزشكي واحد زاهدان در ابتداي تاسيس

 

 

تشویق ها جوایز تقدیر ها

عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطا کننده

تاریخ دریافت

هفته معلم

استاد نمونه

 

رئیس دانشگاه

1391

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

مجری

همکاران طرح

مشخصات همکاران

سال

سازمان حامی

بررسی تاثیرآموزش بر آگاهی ونگرش پرستاران نسبت به تب هموراژیک کریمه کنگو در استان سیستان وبلوچستان

 

 

 

 

افسانه سرابندی

شیرین حجازی- دکتر حجت زراعتی

عضو هیئت علمی

1382

 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

مقایسه روش PCRمستقیم با روش های میکروسکوپیک و کشت invitroبرای تشخیص لیشمانیوز جلدی

 

بهمن فولادي

 

اصغر فضائلي

افسانه سرابندي

 

عضو هيئت علمي

 

1384

 

علوم پزشكي زاهدان

بررسی فراوانی اکسیور در مهد کودکهای شهر زابل در سال1386

 

بهمن فولادي

 

اصغر فضائلي

افسانه سرابندي

 

عضو هيئت علمي

 

1386

 

علوم پزشكي زابل

بررسي تنوع آللي ژنوتايپ هاي كانديدا آلبيكنس به روش PCR_SSCP

 

 

فرزانه خادم ثامني

 

بهمن فولادي

افسانه سرابندي

 

عضو هيئت علمي

 

در حال اجرا

 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

 

 

 

تاثیر یادگیری مشارکتی وسنتی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی در مواجهه با بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان تامین

 

افسانه سرابندی

 

پروانه سارانی

 

عضو هیئت علمی

 

در حال اجرا

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

 

 

 

                 
 

 

کتابهای تالیفی

عنوان کتاب

مولفین

محل نشر

انتشارات

سال چاپ

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات فارسی

عنوان مقاله

نام نشریه

ناشر

شماره نشریه

تاریخ

- بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرستاران نسبت تب به هوراژیک کریمه کنگو دراستان س وب

رستمینه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیش شماره1

1388

مقایسه روش PCRمستقیم با روش های میکروسکوپیک و کشت invitroبرای تشخیص لیشمانیوز جلدی

طبیب شرق

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شماره3

1386

- بررسی فراوانی اکسیور در مهد کودکهای شهر زابل در سال1386

رستمینه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیش شماره1

1388

 

بررسی فراوانی هیمنولیپس نانا در مدارس ابتدایی شهر زابل

رستمینه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

شماره1

1390

Diagnosis of congenital factor V defiency,routine and specific tests with molecular methods

 

 

International journal of medical laboratory

دانشگاه شهید صدوقی یزد

شماره2

2016

مقالات چاپ شده در نشریات خارجی

Date

Country

Publisher title

Paper title

2015

Indian

International jurnal of Review in life Sciences

Prevalence of C.albicans in Patients with Vulvovaginal using PCR-RFLP molecular method in  zahedan city iran

                       
 

 

 

                       مقاله ارائه شده در کنفرانس خارجی

date

Conference title

City

Paper title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایشها

عنوان مقاله

نویسندگان

نوع ارائه

عنوان همایش

سال برگزاری

محل برگزاری

مقایسه روش PCRمستقیم با روش های میکروسکوپی وکشت invitroبرای تشخیص لیشمانیوز جلدی

فولادی- سرابندی

سحنرانی

اولین همایش جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران).

 

 

 

بررسی فراوانی و تعیین هویت گونه های انگل مالاسزیا به روش PCR_RFLPدر ایران

امانلو- فولادی- سرابندی

 

( اولین کنگره کلینیکال میکوبیولوژی ایران شیراز).

 

 

 

بررسی فراوانی آلودگی به اکسیور در مهد کودکهای شهر زابل در سال86

 

فولادی-سرابندی-فضائلی

 

ششمین گنگره انگل شناسی ایران واولین همایش منطقه ای بیماری های انگلی-کرج).

 

 

 

بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی وشناسایی گونه انگل در ن س وب

 

 

فولادی-سرابندی

 

هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی ایران

 

 

بررسی الگوی بالینی وکلینیکی زخم های سالک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی در منطقه میرجاو

 

فولادی-سرابندی-فضائلی

 

ششمین همایش سراسری واولین کنگره انگل شناسی وبیماریهای انگلی

 

 

بررسی اپیدمیولوژیک کیست هیداتیک وعوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی زاهدان وزابل طی سالهای87-80

 

 

فولادی-فضائلی-ابرهیم زاده-سرابندی

 

ششمین همایش سراسری واولین کنگره انگل شناسی وبیماریهای انگلی

 

 

 

بررسی مشکلات روحی روانی وارتباط آن با عوامل دموگرافیک در سالمندان

 

سید رضا برزو –علیرضا سالار –طاهره بریری- فرنوش خجسته- افسانه سرابندی

 

 

سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقا سلامت وچالشها

 

 

 

 

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی گذرانده شده

عنوان دوره

محل برگزاری

تعداد ساعت

تاریخ

ترتیل خوانی وتجوید قرآن کریم

دانشگاه آزاد واحد خاش

32

30/7/87

روش شناسی تحقیق

دبیر خانه منطقه7

32

3/5/84

مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

دبیر خانه منطقه7

14

16/5/84

مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

دبیر خانه منطقه7

16

17/5/84

نقش آموزش عالی در توسعه ملی

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

8

17/12/85

دوره آشنایی با مهارت های زندگی

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

16

 

18/4/85

دوره آموزشی چگونه از یک متن اطلاعات استخراج کنیم

 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

8

19/10/85

کارگاه آموزشی چهره به چهره

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

12

21/9/87

دوره آموزشی روانخوانی قرآن کریم

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

32

12/6/87

 

دوره آموزشی ولایت فقیه

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

5

4/4/90

دوره آموزشی تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

60

14و15/10/85

دوره کتابخانه دیجیتال دانشگاه

 

 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

16

4/4/85

 

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.