استاژرهای ورودی 94

لیست استاژرهای ورودی 94

5/11

2/12

7/10

4/11

9/9

6/10

11/8

8/9

13/7

10/8

16/6

12/7

5/5

1/6

8/4

4/5

11/3

7/4

14/2

10/3

17/1

13/2

1/12

28/12

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

 

 

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

 

مهسا آمالی 39401138

1

1

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

 

سارا انصاری تبار 39400809

2

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

 

رها فرزانه  39400659

3

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

مهدیه تقوی 39400855

4

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

سوده کاظمیان39401118

5

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

 

زینب برادران 39401692

6

2

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

 

زینب امیرآبادی زاده 39400461

7

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

 

الهام قویدل محمدی تختی

39401109

8

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

 

اطهره سعیدیان مهر 39401678

 

9

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

 

علی مودی 39400921

10

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

 

یوکابد هاشم زاده 39402290

11

 

چشم

رادیولوژی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

پوست

بهداشت

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

 

 

حسین سالاری 39400893

12

3

چشم

رادیولوژی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

پوست

بهداشت

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

رامین ارباب 39401007

13

5/11

2/12

7/10

4/11

9/9

6/10

11/8

8/9

13/7

10/8

16/6

12/7

5/5

1/6

8/4

4/5

11/3

7/4

14/2

10/3

17/1

13/2

1/12

28/12

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

 

 

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

 

سارا سالاری 39304522

14

4

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

 

فاطمه منصوری  راد 39400832

 

15

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

 

محدثه ناصری 39402302

16

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

مهرنوش اکاتی39401276

 

17

رادیولوژی

چشم

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

مطهره رهدار 39400737

18

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

 

 

سلمه نجفی 39400403

19

5

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

 

 

علی اکبر اربابی 39402299

20

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

 

 

شیوا رحمن شناس 39401394

21

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

 

 

سید سجاد هرمزی 39400849

22

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

 

 

امیرحسین رجبی ستوده

39402968

 

23

5/11

2/12

7/10

4/11

9/9

6/10

11/8

8/9

13/7

10/8

16/6

12/7

5/5

1/6

8/4

4/5

11/3

7/4

14/2

10/3

17/1

13/2

1/12

28/12

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

 

 

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

 

فاطمه نیک فرجام نوری

39400574

 

24

6

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

 

سپیده سرحدی 39400396

25

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

 

نرجس یوسف نسب نوشی آباد 39400937

26

جراحی

تامین

 

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

 

مریم مالکی 39400768

27

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

 

الهام محبی

28

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

داخلی

داخلی

داخلی

-

-

-

رضا سرگزی

 

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

 

نوشین کیخائی 39400456

29

7

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

 

زهرا اویسی کیخا 39401604

30

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

 

فرزانه کردی تمندانی 39402271

31

 

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

ارولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

 

بهناز بهدادفر 39300150

32

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

 

مجتبی غرنوی 39401241

33

8

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

 

ایمان شریفی نیک 39401102

34

 

قلب

 

 

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

 

علی جمشیدزهی 39401237

35

قلب

پوست

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

ارتوپدی

ارولوژی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

 

علی وحیدی 39401342

36

5/11

2/12

7/10

4/11

9/9

6/10

11/8

8/9

13/7

10/8

16/6

12/7

5/5

1/6

8/4

4/5

11/3

7/4

14/2

10/3

17/1

13/2

1/12

28/12

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

 

پوست

بهداشت

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

ارولوژی

ارتوپدی

 

محبوبه میربلوچزهی بهرابادی

39401538

37

9

پوست

بهداشت

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

ارولوژی

ارتوپدی

 

کوثر محرابی 39401424

38

پوست

بهداشت

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

ارولوژی

ارتوپدی

 

کیمیا جلالیان مقدم 

39400938

 

39

پوست

بهداشت

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

ارولوژی

ارتوپدی

 

سارا سرابندی  مقدم 39400786

40

پوست

بهداشت

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

ارولوژی

ارتوپدی

 

زهرا حسن دخت 39402298

41

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

محمد مهدی لطیفی 39401631

42

10

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

زمرد عطائی 39401572

43

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

فائزه نجیمی 39400441

44

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

الهام نیک بخت 39401081

45

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

پوست

رادیولوژی

چشم

جراحی

جراحی

ارتوپدی

ارولوژی

 

امین رضا حاجی پور

39400838

46

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

 

هانیه عسکری 39401263

47

11

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

 

نیلوفر ملاشاهی 39400597

48

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

 

فاطمه دهمرده 39400931

49

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

 

محمد محمدی 39400814

50

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

 

سامان درمیانی 39303572

51

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارولوژی

--

--

--

یونس هرمزی

 

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

بهداشت

جراحی

تامین

 

 

جراحی

تامین

ارولوژی

--

--

--

سید امیرحسین خوشرو

 

5/11

2/12

7/10

4/11

9/9

6/10

11/8

8/9

13/7

10/8

16/6

12/7

5/5

1/6

8/4

4/5

11/3

7/4

14/2

10/3

17/1

13/2

1/12

28/12

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

 

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

 

نگین مودی 39402341

52

12

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

 

زهرالسادات حسینی 39400749

53

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

 

مینا دهواری 39401450

54

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

بهداشت

قلب

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

 

سیده زهرا اشرفی حسین آباد 39401201

 

 

 

 

 

55

بهداشت

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

تامین

جراحی

تامین

ارتوپدی

ارولوژی

رادیولوژی

چشم

 

آتنا پیروزفر 39400741

56

جراحی

جراحی

ارولوژی

ارتوپدی

چشم

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

-

-

-

فاطمه نورا

57

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.